Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ 8970

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่น…<H>…
3 คำที่คือตัวฉัน "Did" , "you" , "know?"
การเรียนmoderate.
งานอดิเรกspeeds man
นิยามของฉันThe former is intended to correct.
เป้าหมายชีวิตThe Alps. ?
อดีตYesterday.
ปัจจุบันNow.
อนาคตTomorrow.
คติประจำใจIt will succeed if tried.
สิ่งที่ดีที่สุด........
ภาพยนตร์ที่ชอบ........
ดนตรีที่ชอบ........
หนังสือที่ชอบ........
อาหารที่ชอบ........
กีฬาที่ชอบ........
ชอบทำอะไรใน Dek-D........
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่าI see you.~

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด ไม่แสดง
เพศ ชาย

4 ข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นๆ

อีเมล์ ไม่แสดง
เบอร์มือถือ ไม่แสดง