English Time

ตอนที่ 8 : การใช้ wish

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 16
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 2 ครั้ง
    2 มิ.ย. 60
ตอนที่ฉันบอกว่าไม่เจ็บ นั่นหมายถึงฉันสามารถทนได้-คิรัวร์ 

Bear มีหลายความหมาย 
(n.) หมี 
(v.)    อดทน/จัดการได้    เช่น She was afraid she wouldn’t be able to bear the pain
          รับรู้, แบกของ, กำเนิด

We wish today (1) was sunny (2) so that  we (3) could spend the day (4) in the country communing with nature 

ก่อนที่จะตอบคำถามข้อนี้ เรามาทบทวนการใช้ wish กันก่อนดีกว่า
ความหมายของคำนี้ คล้ายๆกับหวังว่า ปรารถนาที่จะ (ตรงข้ามกับความเป็นจริง)
ถ้าใช้กับประมีการใช้ 3 รูปแบบ
1. ตรงข้ามกับความจริงในอดีต S + wish + Past Perfect(had v.3)
     I wish I had been there yesterday. (จริงๆแล้วไม่อยู่)
2. ตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบัน S + wish + Past Simple(v.2)
     I wish I were here today.  (จริงๆแล้วไม่อยู่)
    ถ้าเป็นประโยคปกติ ตรงนี้ต้องเป็น was แต่ในกรณีที่เป็นเงื่อนไข(if) ตรงข้ามกับความจริง I จะใช้กับ were เสมอ
3. ตรงข้ามกับความจริงในอนาคต S + wish + would v.inf
     I wish I would be here tomorrow.

wish ในรูปแบบอื่นๆ
     wish to v.inf มีความหมายเหมือนกับ would like to + v.inf (อยากที่จะ)
     wish someone something ใช้ในการอวยพร เช่น wish you happiness

คำตอบของข้อนี้คืออะไรเอ่ย....คำตอบก็คือ ข้อ (1)นั่นเอง ต้องเปลี่ยนจาก was เป็น were

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 2 ครั้ง

1 ความคิดเห็น