สวัสดีผู้เยี่ยมชม [ เข้าระบบ | สมัครสมาชิก ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
เข้าสู่ My.iD Control สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

ตอนที่ 1 : ด่วน!! ขณะนี้วิทยาลัยของเราได้เปิดรับนักศึกษาปี 57 แล้วจ้า


     อัพเดท 16 พ.ย. 56
กลับไปหน้าหลักของบทความ
แจ้งเนื้อหาในตอนไม่เหมาะสม
นิยาย-เรื่องยาว: มีสาระ/ความรู้แอดมิชชัน / gat-pat
Tags: ยังไม่มี
ผู้แต่ง : NSRC ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ NSRC
My.iD: http://my.dek-d.com/babura
< Review/Vote > Rating : 100% [ 2 mem(s) ]
This month views : 71 Overall : 23,932
753 Comment(s), [ แฟนพันธุ์แท้ 62 คน ]

[ กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ตอนที่ 1 : ด่วน!! ขณะนี้วิทยาลัยของเราได้เปิดรับนักศึกษาปี 57 แล้วจ้า , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 34732 , โพส : 120 , Rating : 83% / 53 vote(s)

ขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาด | ลดขนาดวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยได้กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วยประเภทรับตรง  จำนวน 90 คน โควต้า 55 คน และโค้วต้าพิเศษ 5 คน  โดยรับทุนอุดหนุนการศึกษาของสภากาชาดไทย  
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

การรับสมัคร
11 พฤศจิกายน 2556 – 10 มกราคม 2557

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 หรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญครบตามเกณฑ์ที่กำหนด มีรายละเอียดดังนี้
1.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยต้องเรียน
1.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ตํ่ากว่า22 นก.
1.1.2 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ตํ่ากว่า 12 นก.
1.1.3 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ตํ่ากว่า 8 นก.
 
2. ผ่านการสอบวัดความรู้ฯ GAT, PAT 1 , PAT 2 และมี GPA ตั้งแต่ 3.00 แต่ถ้าเป็นโครงการโควต้าหรือโควต้าพิเศษ เกรดเฉลี่ยรวมและเกรดเฉลี่ยหมวด วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.5 
 
3. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ตํ่ากว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2541) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (11 สิงหาคม 2557)
 
4. มีนํ้าหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ตํ่ากว่า 150 เซนติเมตร และมีนํ้าหนักไม่เกิน
เกณฑ์ปกติมากจนอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล ทั้งนี้
ถือเอามาตรฐานเครื่องชั่งและเครื่องวัดของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยเป็นเกณฑ์ตัดสิน
 
5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
5.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.2 มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาท (neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษาและต่อการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
5.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการ อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
     5.4.1 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
     5.4.2 โรคหัวใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
     5.4.3 โรคความดันเลือดสูง
     5.4.4 โรคอ้วน
     5.4.5 ภาวะไตวายเรื้อรัง
     5.4.6 โรคเบาหวาน
     5.4.7 วัณโรคระยะไม่สงบ หรือ โรคปอดเรื้อรังซึ่งอาจขัดขวางต่อการศึกษา
     5.4.8 ติดสารเสพติดให้โทษ
     5.5 ตาบอดแม้แต่ข้างเดียวหรือสายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาตํ่ากว่า 6/24 ทั้ง 2 ข้าง หรือตาบอดสีหรือมีความผิดปกติในการเห็นภาพ
     5.6 หูหนวกหรือหูตึง จากการผิดปกติทางประสาท (Sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว
     5.7 มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขนขา
     5.8 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น และไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใด ๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ

กำหนดองค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือก
1. GPAX ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 รวม 5 ภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10
2. คะแนน GAT ร้อยละ 35 ดังนี้
2.1 ตอนที่ 1 ความสามารถในการอ่าน เขียน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาร้อยละ 15
2.2 ตอนที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20
3. คะแนน PAT1 ร้อยละ 20
4. คะแนน PAT2 ร้อยละ 35
5. สอบสัมภาษณ์ ผ่าน
6. ทดสอบบุคลิกภาพ ผ่าน
7. ตรวจร่างกาย ผ่าน


น้องๆสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.trcn.ac.th นะคะ
หากน้องๆมีข้อสงสัย สามารถฝากคำถามไว้ที่นี่ได้นะค่ะ   ^^"

 อ้อ...นักศึกษาหญิงทุกคนต้องเข้าพักในหอพักนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา  ส่วนนักศึกษาชายต้องหาที่พักภายนอกวิทยาลัยเองนะจ๊ะ...


แล้วมีอะไรอีกน้อ...
     ถ้าเป็นเรื่องสัมภาษณ์ ตอนรอบรับตรงจะเครียดกว่านะ เพราะเค้าจะคัดคนออก  แต่ถ้าเป็นรอบแอดมิดชั่น  ยังไงเขาก็รับอยู่แล้วจ้า
     ส่วนเรื่องที่เขาจะถามก็จะเป็นเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันทั่วไป ส่วนใหญ่จะเป็นการถามเพื่อต้องการให้เราออกความคิดเห็นด้วย  ดูเหมือนเครียดเนอะ  แต่จริงๆแล้วไม่เครียดเลย เราคิดยังไงก็ตอบไป ทำไมถึงอยากเป็นพยาบาลหรอจ๊ะ  พยาบาลลำบากนะ จะทำได้หรอ แล้วก็จะมีข้อสอบวัดสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ  อันนี้ไม่ยาก  เราคิดอย่างไรก็ตอบไปอย่างนั้น  อะไรประมาณนี้แหละจ่ะ  

     สำหรับคนที่ไม่ได้อยากเป็นพยาบาลแต่เลือกไว้เผื่อก็คิดดีๆเนอะ  เพราะเรียนพยาบาลเนี่ยมันไม่ได้สบายเหมือนคณะอื่นๆ  โดยเฉพาะรอบรับตรง  ก็ขอให้เปิดโอกาสให้กับคนที่อยากเป็นจริงๆเนอะ 


Dek-D Writer APP : แอพอ่านนิยาย Dek-D บน iPhone , Android Phone
มาแล้ว!! เวอร์ชั่น iPad และ Android Tablet
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ตอนที่ 1 : ด่วน!! ขณะนี้วิทยาลัยของเราได้เปิดรับนักศึกษาปี 57 แล้วจ้า , ผู้เข้าชมตอนนี้ : 34732 , โพส : 120 , Rating : 83% / 53 vote(s)
Vote ให้คะแนนตอนนี้ Vote ได้ 1 ครั้ง / 1 ชม.
[ กลับไปหน้าหลักของบทความ | ตอนถัดไป ] [ บันทึกเป็น Favorite ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5
# 120 : ความคิดเห็นที่ 734
ถ้ายืนยันสิทธิ์แต่ไม่เรียนเราจะต้องใช้ทุนคืนมั้ยค่ะ
Name : สุชาวดี [ IP : 1.47.74.35 ]
Email / Msn: -
วันที่: 16 มกราคม 2558 / 14:52
# 119 : ความคิดเห็นที่ 732
ทำงานในแผนกบริจาคเลือดอย่างเดียว หรือว่า ทำหน้าที่เป็นพยาบาลดูแล ผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ะ
Name : lekluktan < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ lekluktan [ IP : 223.206.176.97 ]
Email / Msn: nittaya_mane(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 16 มกราคม 2558 / 00:00

# 118 : ความคิดเห็นที่ 727
คือ ถ้าจะไปเรียนต้องมีเรียนที่ไหนมีที่พักที่ โรงเรียนหรอค่ะ สอบอิกทีตอนไหนนค่ะ
อยากเรียนค่ะ
Name : ็Hattaya [ IP : 49.230.174.179 ]
Email / Msn: hattaya551(แอท)gmail.com
วันที่: 30 กันยายน 2557 / 14:36
# 117 : ความคิดเห็นที่ 699
อยากจะทราบว่าสอบสัมภาษณ์ต้องมีแฟ้มสะสมผลงานด้วยรึป่าวคะ
Name : ืnamfon [ IP : 171.4.251.27 ]
Email / Msn: fon-wonderful(แอท)hotmail.com
วันที่: 1 พฤษภาคม 2557 / 21:20
# 116 : ความคิดเห็นที่ 696
พี่คะถ้าคุณแม่เป็นพยาบาลเค้ามีคะแนนบวกช่วยไหมคะ รบกวนตอบด้วยค่ะ
Name : mmayrody [ IP : 182.53.186.181 ]
Email / Msn: -
วันที่: 1 พฤษภาคม 2557 / 15:15
# 115 : ความคิดเห็นที่ 691
คห.690ค่ะ เรื่องคะแนนนี่ไม่ทราบคะแนนจริงๆค่ะว่าอยู่ในช่วงคะแนนเท่าไหร่บ้าง พี่บอกได้แค่ว่าถ้าคะแนนวิทย์-คณิต ไม่ว่าจะทั้งเกรดที่รร.หรือคะแนนแกทแพท หรือรวมไปถึงคะแนนโอเน็ต ยังไง 2 วิชานี้ก็จะเน้นอยู่ค่ะ และแนวโน้มก็อาจจะ มีในเรื่องภาษาอังกฤษด้วยค่ะ ยังไงน้องที่กำลังวางแผนเข้าที่นี่ยังไงก็ พยายามทำคะแนนส่วนนี้ให้มากๆ โอกาสก็ไม่ไกลแน่นอนค่ะ ")
Name : NSRC < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ NSRC [ IP : 161.200.101.221 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 / 11:27
# 114 : ความคิดเห็นที่ 690
ปีที่แล้วรับตรงคะแนนประมาณเท่าไหร่หรอครับ
Name : Little [ IP : 202.28.54.191 ]
Email / Msn: tle_19995(แอท)hotmail.com
วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2557 / 10:30
# 113 : ความคิดเห็นที่ 687
น้อง คห.685 ยังไงการประกาศต่างๆ ให้ติดตามในเว็บวิทยาลัยนะคะ หากมีการเปลี่ยนแปลงยังไงจะมีการแจ้งให้ทราบ
ทางเว็บไซต์แน่นอนค่ะ
Name : NSRC < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ NSRC [ IP : 58.11.161.42 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 11 มกราคม 2557 / 19:01
# 112 : ความคิดเห็นที่ 685
แกทแพทเลื่อนสอบ กาชาดเลื่อนประกาศเป็นวันไหนคะ?
Name : มะปราง [ IP : 111.84.212.117 ]
Email / Msn: ohno_wow(แอท)hotmail.com
วันที่: 8 มกราคม 2557 / 16:42
# 111 : ความคิดเห็นที่ 681
ขั้นตอนการสมัครขั้นตอนที่2ค่ะ
คือกรณีเด็กซิ่ว ทำไมกรอกข้อมูล เกรดเฉลี่ยแต่ละวิชา และ กรอกปีการศึกษาที่เราจบ มันกรอกไม่ได้เลยค่ะ
ต้องทำไงค่ะ
Name : CREAM [ IP : 202.44.135.242 ]
Email / Msn: cream_29bj(แอท)hotmail.com
วันที่: 6 มกราคม 2557 / 13:07
# 110 : ความคิดเห็นที่ 678
น้องคห.677 ค่ะ
ถ้าเป็นรับตรงธรรมดา เกรดเฉลี่ย 5เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ค่ะ
ถ้าเป็นโควต้า และโควต้าพิเศษ ทั้งเกรดเฉลี่ย 5 เทอม และคะแนนเฉลี่ยหมวด วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.5 ค่ะ

แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2556 / 20:44
Name : NSRC < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ NSRC [ IP : 110.168.142.14 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 16 พฤศจิกายน 2556 / 20:44
# 109 : ความคิดเห็นที่ 677
มี GPA ตั้งแต่ 3.00 อันนี้คือของเทอมไหนเหรอคะ
Name : Kanyawat Sanyawut < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ Kanyawat Sanyawut [ IP : 111.84.227.8 ]
Email / Msn: romeoandjerryf4forever(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 16 พฤศจิกายน 2556 / 14:00
# 108 : ความคิดเห็นที่ 676
น้ำหนักเรา36เองอ่ะ T^T
เขาจะรับไหมอ่าคะ
Name : หนานหลิง [ IP : 125.25.180.87 ]
Email / Msn: -
วันที่: 15 พฤศจิกายน 2556 / 16:05
# 107 : ความคิดเห็นที่ 594
 น้อง คห.589 ค่ะ
เกรดเฉลี่ย ถ้าหากเป็นรอบรับตรงจะใช้ 4 เทอมค่ะ

Name : NSRC < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ NSRC [ IP : 171.97.24.82 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 1 มิถุนายน 2555 / 22:15
# 106 : ความคิดเห็นที่ 589
อยากรู้จังค่ะว่า...สภากาชาด เขารับ เกรดเท่าไร ของตอนที่อยู่ ม.ปลายอ่าค่ะ

...แล้วเขาคิดเกรดกี่เทอมหรออ...อยากรู้...ช่วยบอกทีน่ะ !!~
Name : Miind [ IP : 124.121.227.118 ]
Email / Msn: mind_miss_U(แอท)hotmail.com
วันที่: 27 พฤษภาคม 2555 / 18:46
# 105 : ความคิดเห็นที่ 492
พี่คะติดสำรองเขาจะรับหมดมั้ย? ประกาศตัวจริง 80 คน สำรองตั้ง 100 คน เขาทำแบบนี้เพื่ออะไร ไม่ให้เข้าก็อย่าให้ความหวังกัน เศร้าอ่าๆ T___T
Name : สมาย [ IP : 118.172.121.228 ]
Email / Msn: iii_confront_MK(แอท)hotmail.com
วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555 / 18:03
# 104 : ความคิดเห็นที่ 483
แล้วผู้ชาย สภากาชาดรับปีละเท่ารัย รุ่นพี่ๆๆ มีผู้ชายกี่คนคับ
Name : gang [ IP : 118.175.64.170 ]
Email / Msn: gang.h2009(แอท)hotmail.com
วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 / 23:03
# 103 : ความคิดเห็นที่ 451
คือจะอธิบายค่ะว่า

ในปี 53 รับตรงของเรา จะใช้ แกท แพท2 ค่ะ(นอกนั้นเหมือนปี 54)

แต่ในปี 54 ที่ผ่านมา ก็มีการปรับเปลี่ยนคือ ใช้ แกท แพท1 และแพท2 ค่ะ

และในปี 55 นี้ ยังไม่ทราบค่ะ ต้องรอทางวิทยาลัยประกาศเท่านั้นค่ะ เพื่อความถูกต้อง แน่นอนนะคะ
Name : NSRC < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ NSRC [ IP : 58.11.182.46 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 30 ตุลาคม 2554 / 05:14
# 102 : ความคิดเห็นที่ 443
พยาบาลกาชาดเอา คะแนน Pat 1 ด้วยหรอคะ
แต่ข้อมูลจากบางแหล่งก่อเอาแต่ pat 2
แล้วข้อมูลที่แท้จริง เอา คะแนน อะไรบ้างคะ
Name : Mint [ IP : 110.49.225.37 ]
Email / Msn: mini(แอท)winddowslive.com
วันที่: 26 ตุลาคม 2554 / 11:23
# 101 : ความคิดเห็นที่ 320
ขอบคุณคะสำหรับข้อมูลดีๆๆนะ
PS.  สอบสัมภาษณ์
Name : meennam < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ meennam [ IP : 182.232.147.190 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 23 เมษายน 2554 / 12:24
# 100 : ความคิดเห็นที่ 297
ใครกำลังจะเรียนปี1วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยแอ๊ดมาหน่อยน๊ะfacebook/Jan Wichaidit
Name : Jan [ IP : 101.109.80.245 ]
Email / Msn: -
วันที่: 6 เมษายน 2554 / 14:25
# 99 : ความคิดเห็นที่ 255
สอบตรงต้องใช้เกรดเท่าไหร่อ่า....
Name : ตาล [ IP : 118.173.61.54 ]
Email / Msn: tarn_101(แอท)hotmail.com
วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2554 / 14:40
# 98 : ความคิดเห็นที่ 242
ขอบคุณมาก ๆนะค่ะสำหรับขอมูลดี ๆ :)

PS.  129 / 68 / 45 / ...?!! DR'48 308(6)
Name : KimeaY < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ KimeaY [ IP : 58.9.62.153 ]
Email / Msn: saranghae_kimkibum(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 13 มกราคม 2554 / 17:49
# 97 : ความคิดเห็นที่ 234
ติด พยาบาลที่นี่ แล้วตัดสิทธิ์ แอดมิดชั่นรึป่าวค่ะ ??
Name : 0123 [ IP : 182.53.211.193 ]
Email / Msn: -
วันที่: 9 มกราคม 2554 / 19:27
# 96 : ความคิดเห็นที่ 207
ที่นี่คัดออกตอนสัมภาษณ์รอบรับตรงอ่ะจ้า แต่ ... สัมภาษณ์แอบโหดนิดนึง :'(
Name : zsa [ IP : 223.206.60.133 ]
Email / Msn: -
วันที่: 23 ธันวาคม 2553 / 22:25
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password
  โพสความเห็นไม่แสดง member : ชื่อ* email รูปตัวแทน
            พิมพ์เลขที่เห็น

"หนังสือสดใหม่ ประจำเดือน ตุุลาคม 2558"

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android